การพัฒนาความยั่งยืน

การพัฒนาความยั่งยืน

 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและขยายการประกอบธุรกิจยางพาราที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่น

ปี 2561 กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้สร้างจุดเปลี่ยนที่สำคัญให้กับกลุ่มบริษัทศรีตรัง คือการเข้าสู่การธุรกิจผลิตถุงมือยางอย่างเต็มรูปแบบของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Thailand 4.0 บริษัทฯ จึงได้กำหนดพันธกิจ SMART SRITRANG โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยการนำระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบงานภายในและการขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน

ทั้งนี้ สิ่งที่แสดงให้เห็นศักยภาพของการดำเนินธุรกิจผลิตถุงมือยาง ที่ผลิตสินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม คือการได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2561 (Prime Minister’s Export Award) ประเภทผู้ส่งออกยอดเยี่ยม จากกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) จำนวน13 เป้าหมาย เข้ากับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการเป็นผู้นำธุรกิจยางพาราแบบครบวงจรรายใหญ่ของโลก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวิสัยทัศน์ “The Green Rubber Company” หรือ องค์กรแห่งยางสีเขียว อันหมายถึง การเป็นผู้ประกอบธุรกิจยางพาราครบวงจร บนรากฐานของความโปร่งใส มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมโลก

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 25.5 MB

ดาวน์โหลด

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 15.29 MB

ดาวน์โหลด

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2559

ขนาดไฟล์: 6.77 MB

ดาวน์โหลด
 

ช่องทางการร้องเรียน

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีความมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานถึงเหตุการณ์ที่อาจขัดต่อหลักการดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ติดต่อเรา

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 

เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย

 

+66-7434-4663 (Automatic 14 Lines)

 

+66-7434-4676, +66-7434-4677, +66-7423-7423