กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

บรรษัทภิบาล

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา รับเกียรติคุณจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา รับเกียรติคุณจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่องภายใต้โครงการการจัดทำแนวทาง ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก (อุตสาหกรรมยางพารา)