กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

บรรษัทภิบาล

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET Sustainability และThailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2558 คุณวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล SET Sustainability รางวัลด้านความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งยกระดับมาจากรางวัลด้านการรายงานบรรษัทภิบาลและรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ซึ่งเป็นรายชื่อบริษัทที่สมัครเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนและมีคะแนนผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนตามตัวชี้วัด ESC จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย