กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

บรรษัทภิบาล

คุณวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทศรีตรัง เข้ารับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557 ประเภทรางวัล Rising Star

คุณวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทศรีตรัง เข้ารับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557 ประเภทรางวัล Rising Star ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก