ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร มอบน้ำดื่มศรีตรัง ณ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตำบลดอนยาง จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร พร้อมด้วยกำนัน ตำบลดอนยาง จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านพร้อมส่งมอบน้ำดื่มศรีตรัง ณ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวนทั้งสิ้น 15 จุดคัดกรอง 16 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรัง เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยเป็นกำลังพลสำคัญที่ทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจในการควบคุมและป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อฯ ที่เกิดขึ้น จึงจัดสรรน้ำดื่มศรีตรังเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของชุมชน เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน