ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สืบสานพุทธศาสนา เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแนวทางปฏิบัติอันดีของพุทธศาสนิกชน อีกทั้งยังมอบน้ำดื่มศรีตรังให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานทอดกฐินอีกด้วย ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้ยังอยู่ในชุมชนสืบไป