เอกสารสำคัญ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 
 

หนังสือรับรองบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด
 

ข้อบังคับของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด
 

หนังสือบริคณห์สนธิขอบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด