กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

กฎบัตร

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

  1. สอบทานและประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ (รวมถึงกรรมการบริหาร) ก่อนทำการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
  2. สอบทานและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป โดยคำนึงถึงผลงานและการปฏิบัติงานของกรรมการท่านนั้น
  3. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระหรือไม่เป็นประจำทุกปี
  4. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในฐานะกรรมการหรือไม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ความเป็นอิสระทางความคิด
  • ความสามารถของแต่ละบุคคลและพิจารณาว่าความสามารถดังกล่าวตรงกับความต้องการของบริษัทฯ และเป็นส่วนเติมเต็มให้กับกรรมการท่านอื่นอย่างไร
  • ประสบการณ์และภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการในบริษัทอื่น
  • การให้เวลาและความมุมานะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

บมจ. ศรีตรัง ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยทุกครั้งที่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาจะร่วมกันหารือเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บมจ. ศรีตรัง เข้ามาเป็นกรรมการ โดยจะมีการเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน