นิยามคณะกรรมการอิสระ

กฎบัตร

 

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ให้นับรวม การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ (ก) บมจ. ศรีตรัง (ข) บริษัทโฮลดิ้งของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทย่อยของบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง (ค) บุคคลที่มีส่วนได้เสีย ที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง (“ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงาน ของ บมจ. ศรีตรังที่สามารถ แทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุด ทางธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส และบิดา มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมาหรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหาร ในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์กรใดก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง เคยให้/ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษาและการ บริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทำ ธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่าสามปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง
 6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย
 7. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัวซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่น้องและบิดามารดา ทำงานให้กับ บมจ.ศรีตรังหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบมจ.ศรีตรังในช่วง สามปีที่ผ่านมาโดยที่ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรสพี่น้องและบิดามารดา ที่เคยได้รับค่าตอบแหน่งจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบ แทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการจาก บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัท ที่เกี่ยวข้องอื่นๆของบมจ.ศรีตรังในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปีปัจจุบัน
 9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ.ศรีตรัง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรังเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของ บมจ. ศรีตรังสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรังและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนินกิจการองค์กรตามทิศทางหรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
 13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วน ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย
 14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง

โดยบมจ. ศรีตรังได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ นายเกรียง ยรรยงดิลก และนายสมัชชา โพธิ์ถาวร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้กับบริษัทฯ ต่อไป แม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 9 ปี เนื่องจากทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีคุณสมบัติหรือเหตุอันใดที่อาจทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ และในอดีตที่ผ่านมา นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ นายเกรียง ยรรยงดิลก และนายสมัชชา โพธิ์ถาวร ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการอิสระ ทั้งการเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาได้เป็นอย่างดีโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์และธรรมาภิบาลที่ดีของบมจ. ศรีตรัง