Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด ร่วมทำความดี คืนสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังสงขลา ปล่อยกุ้ง ปลา รักษาคลอง” ณ วัดบางศาลา ตำบาลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน นักเรียน จิตอาสา ผู้นำศาสนา พระภิกษุร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานร่วมปล่อยปลาน้ำจืดจำนวน 1,000,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว ลงสู่คลองอู่ตะเภา เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเกิดความสามัคคี การมีส่วนร่วมและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลาได้อย่างยั่งยืน