Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย รวมใจทำความสะอาดถนนใกล้โรงงาน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย จัดทำความสะอาดถนนบริเวณรอบโรงงาน เพื่อปรับให้ถนนมีความสะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ และทำให้ถนนบริเวณรอบโรงงานน่ามองมากยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างดี ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดถนนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชาวบ้าน ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญใส่ใจชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน